Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính
Thứ 3, Ngày 07/02/2017, 10:00
Đăng ký thông tin về nhiệm vụ KH&CNTHỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh


​2.  Trình tự thực hiện:


Bước 1:


+ Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trước khi nghiệm thu chính thức


Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu chính thức, tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý tài trợ phải thực hiện đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ thông qua Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ.


​+ Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sau khi nghiệm thu chính thức


Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhưng không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày được nghiệm thu chính thức, tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý tài trợ phải thực hiện đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại tại Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ thông qua Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ.


- Bước 2:


:Trung tâm Thông tin và thống kê khoa học và công nghệ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ ghi vào giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ yêu cầu bổ sung. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tổ chức hoặc cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.​


3. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm theo đường bưu chính về Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bạc Liêu​​


4. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ


- 01 ​phiếu đăng ký kết quả​ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (Phiếu đăng ký để rời, đóng dấu giáp lai nếu 2 tờ, không đóng vào báo cáo tổng hợp). Mau_PhieuDang-kyKQNC_su-dung-ngan-sach.doc


 - 01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (đã hoàn thiện sau khi nghiệm thu chính thức), báo cáo đóng bìa cứng, gáy vuông (in tên chủ nhiệm nhiệm vụ, và mã số nhiệm vụ), trên trang bìa lót bên trong có xác nhận của tổ chức chủ trì nhiệm vụ về việc đã hoàn thiện kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi nghiệm thu chính thức.


- 01 bản điện tử Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (file hoàn chỉnh, không tách riêng các file chương, mục,…); 01 bản điện tử Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; 01 bản điện tử phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, sách chuyên khảo, bài tạp chí... tài liệu đa phương tiện, phần mềm (nếu có). Bản điện tử phải sử dụng định dạng Portable Document (.pdf) và phải sử dụng phông chữ tiếng Việt Unicode (Time New Roman) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6909:2001), bản điện tử phải thể hiện đúng với bản giấy, được ghi trên đĩa quang và không được đặt mật khẩu.


- 01 bản sao Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (biên bản đóng kèm vào báo cáo tổng hợp); văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có).


- 01 Bản sao đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có) kèm theo bản chính để đối chiếu khi giao nộp.

​​​

- 01 Phiế​u mô tả công nghệ (theo mẫu) đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ. Phieu_Quytrinhcong nghe.doc


​5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

​​​​​

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.


7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.​


8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.


9. Lệ phí: Không.


10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.Mau_PhieuDang-kyKQNC_su-dung-ngan-sach.doc


- Phiếu mô tả công nghệ.Phieu_Quytrinhcong nghe.doc


- Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.


11. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013.Luat KHCN.2013.pdf


- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.NĐ11.2014_hoatdongKHCN.pdf


- Thông tư số​ 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.TT14.2014.TT-BKHCN.pdf


 13. Thời gian và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:


    Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).

    Sáng:    từ 7h30 đến 11h30.

    Chiều:   từ 13h00 đến 17h00.

    Địa chỉ:  Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bạc Liêu

    Nguyễn Văn Linh, Khóm 10, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

    Điện thoại: 0291.3822674; Fax: 0291.382440. 

     

​ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(không sử dụng ngân sách nhà nươc)

 

 Hồ sơ đăng ký (01 bộ): 


 - 01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu, in 2 mặt, nếu in 2 tờ đóng dấu giáp lai).


 - 01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có); Bản giấy báo cáo tổng hợp đóng bìa cứng, gáy vuông, có chữ ở bìa, trang bìa bên trong có xác nhận của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ.


- 01 văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền.


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.


8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (in 2 mặt, nếu  in 2 tờ đóng dấu giáp lai).  Tải file tại đây


- Phiếu mô tả công nghệ. Tải file tại đây


9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;


- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;


-  Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc  thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.


10. Thời gian và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

    ​Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).

    Sáng:    từ 7h30 đến 11h30.

    Chiều:   từ 13h00 đến 17h00.

    Địa chỉ:  Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bạc Liêu

    Nguyễn Văn Linh, Khóm 10, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

    Điện thoại: 0291.3822674; Fax: 0291.382440. ​

Số lượt người xem: 1