Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thống kê KH&CN

Chế độ báo cáo thông kê


BÁO CÁO THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KH&CN 

(Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước; Ứng dụng kết quả thực hiện

nhiệm vụ khoa học và công nghệ)


Thực hiện​​​​​ Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và công nghệ Quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ TT-14_2014_TT-BKHCN ngay 11-6-2014.pdf


Thực hiện chế độ báo cáo thống kê được quy định tại Quyết định số 3077/QĐ-BKHCN ngày 23/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ 3077-QĐ-BKHCN ngay 23.10.2019.pdf


Công văn số 134-SGDKHCN-TCHC-ngay10-02-2020-bao cao thong tin nhiem vu KHCN2019.pdf

Mẫu biểu kèm theo​: Mau 1-TT-14-2014-TT-BKHCN.docx ; Mau 12-TT-14-2014-TT-BKHCN.docx


-----------------------------------------------------

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN).

 

Toàn văn Thông tư và phụ lục (biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu):

TT_15_2018_CDBCTK_nganh_KHCN.pdf

 

Phụ lục Thông tư 15/2018/TT-BKHCN (biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu)

PL_TT15_CDBCTK nganh KHCN.doc