Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thống kê KH&CN

Các cuộc điều tra thông kê KH&CN


ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2022​

     1. Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 được thực hiện theo 975-QD-BKHCN  ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

     2. Phương án Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 975/QĐ-BKHCN): Phương án điều tra

     3. Mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022: Mẫu phiếu điều tra NC&PT. ​

     4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra: hướng dẫn

     5. Tài liệu điều tra NC&PT năm 2022 bản đầy đủ.​​​ 


------------------------------------------------------------------------------------


ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2020

     1. Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 được thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

     2. Phương án Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 1155/QĐ-BKHCN): Phương án điều tra.

     3. Mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020: Mẫu phiếu điều tra NC&PT.

     4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra: hướng dẫn.

     5. Tài liệu điều tra NC&PT năm 2020 bản đầy đủ.​​


-----------------------------------------------------


ĐIỀU TRA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020

   1. Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 được thực hiện theo Quyết định số 1155/QĐ ​BKHCN​ ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.​

     2. Phương án Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 1155/QĐ-BKHCN):​  Phương án điều tra.

     3. Mẫu phiếu điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020: Mẫu phiếu điều tra HNQT.

     4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra: hướng dẫn.

     5. Tài liệu điều tra HNQT năm 2020 bản đầy đủ.​---------------------------------------------------------​

ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2016

             Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1277/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2016 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.QD_1277_NCPT_2016.pdf
  - Phương án Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 1277/QĐ-BKHCN).PhuonganNCPT2016.doc
  - Các mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016:
            a) Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Viện nghiên cứu (áp dụng cho Viện/Trung tâm NC&PT của Nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài). Mauphieu_1_NCPT_VNC_2016.doc
           
b) Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Cơ sở giáo dục đại học (áp dụng cho đại học, trường đại học, cao đẳng, học viện). Mauphieu_2_NCPT_DH-2016.doc
             c) Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các tổ chức dịch vụ KH&CN (Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ;…). Mauphieu_3_NCPT_DV-2016.doc
            d) Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các cơ quan hành chính có hoạt động NC&PT (các Tổng cục, Cục, Sở KH&CN…), các đơn vị sự nghiệp khác (công lập và ngoài công lập) có hoạt động NC&PT (các bệnh viện, các đơn vị sự nghiệp của bộ ngành, địa phương). Mauphieu_4_NCPT_HCSN-2016.doc
  - Hướng dẫn điền Phiếu điều tra.HuongdandienPhieuNCPT2016.doc
  - Bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN). Bangphanloai_QĐ12.doc

------------------------------------- 

ĐIỀU TRA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016

             Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 được thực hiện theo Quyết định 1276/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. QĐ_1276_HNQT_2016.pdf
  - Phương án điều tra hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ năn 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1276/QĐ-BKHCN). PhuongandieutraHNQT2016.pdf
  - Mẫu phiếu điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016. Phieu_HNQT_2016.doc
  - Hướng dẫn điền Phiếu điều tra.HuongdandienphieuHNQT_2016.doc
  - Bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN)Bangphanloai_QĐ12.doc


---------------------------------------


ĐIỀU TRA TIỀM LỰC KH&CN CỦA CÁC TỔ CHỨC KH&CN NĂM 2014

 

         Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014 được thực hiện theo Quyết định số 2137/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

        Phương án Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 2137/QĐ-BKHCN)

 

       Các mẫu phiếu điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014:

          - Phiếu 01/ĐTTL-VNC ĐTTL-VNC-2014.doc: Áp dụng cho các Viện, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ

          - Phiếu 02/ĐTTL-ĐH ĐTTL-ĐH-2014.doc: Áp dụng cho các Đại học, Trường đại học, Cao đẳng và Học viện

          - Phiếu 03/ĐTTL-TCDV ĐTTL-TCDV-2014.doc: Áp dụng choa các tổ chức dịch vụ KH&CN

 

      Hướng dẫn điền phiếu điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014: 

        - Hướng dẫn điền Phiếu 01/ĐTTL-VNC 

        - Hướng dẫn điền Phiếu 02/ĐTTL-ĐH

        - Hướng dẫn điển Phiếu 03/ĐTTL-TCDV 

        - Tài liệu hướng dẫn Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014

 

ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2014

 

      Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2014 được thực hiện theo Quyết định số 2136/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

     Phương án Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2014 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 2136/QĐ-BKHCN) 

 

      Các mẫu phiếu điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014:

         - Phiếu 01/NCPT-VNC NCPT-VNC-2014.doc: Áp dụng cho các Viện, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, các tổ chức ngoài nhà nước có họat động nghiên cứu và phát triển

         - Phiếu 02/NCPT-ĐH NCPT-ĐH-2014.doc : Áp dụng cho các Đại học, Trường đại học, Cao đẳng và Học viện

         - Phiếu 03/NCPT-QL NCPT-QL-2014.doc: Áp dụng cơ quan quản lý nhà nước, hành chính, sự nghiệp công lập có hoạt động nghiên cứu và phát triển

     Hướng dẫn điền Phiếu điều tra

     Bảng phân loại thống kê KH&CN (Ban hành kèm theo Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN)

   Tài liệu hướng dẫn Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2014

 

ĐIỀU TRA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013


       Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2013 được thực hiện theo Quyết định số 2452/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

       - Phương án Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 2452/QĐ-BKHCN)

       - Mẫu phiếu điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2013 Phieu-ĐTHNQT-KHCN-2013.doc

       - Hướng dẫn điền Phiếu điều tra

      - Tài liệu hướng dẫn Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2013


ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013

 

         Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013 được thực hiện theo Quyết định số 2453/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

         - Phương án Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 2452/QĐ-BKHCN)

         - Mẫu phiếu điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013 Phieu-ĐTNTCC-KHCN-2013.odt

         - Hướng dẫn điền Phiếu điều tra

         - Tài liệu hướng dẫn Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013

 

 

ĐIỀU TRA THỬ NGHIỆM TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

           Mẫu phiếu điều tra thử nghiệm tiềm lực khoa học và công nghệ  2013 

          PhieuthuthapthongtinTLKHCN2013.doc

 

 

ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2012


         Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2012 được thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

        - Phương án Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2012 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 1154/QĐ-BKHCN)

        - Các mẫu phiếu điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2012:

          + Phiếu 01/NCPT-VNC: Áp dụng cho các Viện, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, các tổ chức ngoài nhà nước có họat động nghiên cứu và phát triển

          + Phiếu 02/NCPT-ĐH: Áp dụng cho các Đại học, Trường đại học, Cao đẳng và Học viện

          + Phiếu 03/NCPT-QL: Áp dụng cơ quan quản lý nhà nước, hành chính, sự nghiệp công lập có hoạt động nghiên cứu và phát triển

        - Hướng dẫn điền Phiếu điều tra

        - Bảng phân loại thống kê KH&CN (Ban hành kèm theo Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN)

        - Biểu mẫu danh sách các tổ chức là đối tượng điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2012

Tài liệu hướng dẫn Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2012​