TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẠC LIÊU (Số 01 - 2020)