TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẠC LIÊU (Số SĂ´̀ xuĂ¢n - 2020)