TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẠC LIÊU (Số 04 - 2021)